Pojecie inwestycji znane jest praktycznie każdemu, kto ma jakikolwiek kontakt z pieniędzmi. Każdy jednak termin ten odbiera inaczej. Dla niektórych inwestycją jest zakup samochodu lub mieszkania, inni za inwestycję uznają lokatę pieniędzy w banku. Przedsiębiorstwa inwestują w zapasy materiałów, budynki, nowe linie technologiczne lub badania nad nowymi produktami. Można też usłyszeć, że niektóre firmy inwestują w swoich pracowników, przy czym nie jest to zwiększenie wynagrodzeń, lecz przeznaczenie pewnych funduszy na ich szkolenia. Dla osób zajmujących się prywatnie czy też zawodowo rynkiem kapitałowym inwestowanie to najczęściej zakup akcji, obligacji, innych papierów wartościowych lub nieruchomości.

Inwestowanie wiąże się z wydatkowaniem pieniędzy w celu odniesienia korzyści w późniejszym okresie. Osoby czy instytucje aktywne na rynku kapitałowym przez inwestycje rozumieją zakup papierów wartościowych w celu uzyskania odsetek od obligacji lub dywidendy z akcji, ale przede wszystkim z nadzieją na wzrost ich wartości wymiennej. Inwestowanie w nieruchomości przynosi dochody w postaci czynszów, opłat parkingowych, opłat za umieszczanie reklam itp. oraz zyski kapitałowe mające swoje źródło we wzroście wartości nieruchomości w czasie.

Inwestycja to zamiana środków finansowych na dobra rzeczowe, usługi, prawo użytkowania i patenty, czyli majątek trwały zorganizowany w celu osiągnięcia w następnych okresach dodatkowych dochodów lub oszczędności kosztów. Inwestycje określa się często mianem odkładania konsumpcji na przyszłość lub zaangażowania kapitału w celu jego pomnożenia. Jest to działanie polegające na wykorzystaniu zgromadzonych uprzednio drogą oszczędzania środków pieniężnych w celu osiągnięcia określonych, choć niepewnych, korzyści w przyszłości. Celem inwestowania najczęściej jest chęć czerpania dochodów lub nadzieja na zysk.

Podejmując decyzje inwestycyjne inwestorzy kierują się różnymi motywami. Rozbieżności te biorą się z różnorodności celów inwestowania, z różnej skłonności do podejmowania ryzyka, z odmiennych oczekiwań, co do stopy zwrotu czy też z rozbieżności, co do okresu, po upływie, którego inwestycja powinna zacząć przynosić zyski.

Dodawanie komentarzy wyłączone

Zobacz także

Jakie symbole możemy spotkać na odzieży patriotycznej?

Przemysł odzieżowy rozrasta się w zastraszającym tempie. Z roku na rok na Polskim rynku po…